Hoppa till sidans innehåll

Övergripande regler


Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) är ett specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet (RF). SAIF är det högsta organet för studentidrotten i Sverige. För tävlingsverksamheten inom studentidrotten utfärdar SAIF regler och tävlingsbestämmelser för samtliga sanktionerade Student-SM. Arrangörsförening av Studentiaden utfärdar regler och tävlingsbestämmelser för turneringar.

Tävlingarna ska genomföras i enlighet med SAIF:s tävlingsbestämmelser i första hand och respektive Specialidrottsförbunds tävlingsbestämmelser i andra hand.

Revidering av tävlingsbestämmelser

Ändring och tillägg av tävlingsbestämmelser för Student-SM beslutas av SAIF:s tävlingskommittée. Ändringar och tillägg av tävlingsbestämmelser för turneringar i samband med Studentiaden beslutas av tävlingsansvarig hos arrangörsförening. Beslut om ändring eller tillägg träder i kraft med omedelbar verkan. Vid varje tävling används de tävlingsbestämmelser som trätt i kraft den första tävlingsdagen.

Inställande av tävling

Student-SM: För att svenska studentmästare ska koras i en klass krävs att lag eller deltagare från minst fyra olika idrottsföreningar är anmälda. Annars blir tävlingen i den specifika klassen ett inofficiellt Student-SM. Färre än 4 deltagande lag/ enskilda deltagare i en klass ställs in. Laget eller deltagaren kan däremot bli erbjudna att delta i en annan klass.

Turnering: En turnering ska ha minst 10 deltagare eller 5 lag per klass (men de kan vara från samma förening). Färre deltagare eller lag i en klass ställs in. Deltagaren eller laget kan däremot bli erbjudna att delta i annan klass.

Beslut om inställande fattas av arrangör av tävlingen i samråd med SAIF:s tävlingsansvarig. Inställande eller upphörande av mästerskapsstatus ska meddelas samtliga anmälda i tävlingen eller klassen så snart det är möjligt efter taget beslut.

Tävlingsjury

Under pågående tävling avgörs eventuella tvistefrågor och protester av en jury bestående av:

  • Projektledare från arrangerande förening eller 
  • annan utsed representant från SAIF

Där SAIF:s representant har utslagsröst om juryn är oenig. Juryns beslut ska framgå i representantens rapport. Jurymedlemmarna får inte delta i tävlingarna.

Dispenser

Endast SAIF tävlingskommitté har tillstånd att ge dispens från dessa tävlingsbestämmelser innan påbörjad tävling. Under pågående tävling behandlas dispenser av tävlingsjuryn. Dispensansökan ska göras på särskild blankett (länk till blankett) och skickas in till This is a mailto link  En skriftlig och godkänd dispens ska kunna uppvisas vid varje tillfälle under tävlingen.

Protester

Protest ska vara skriftlig, undertecknad av anmälaren och innehålla de skäl som protesten grundar sig på. Att lämna in en protest kostar 300 kr som betalas i samband med inlämnandet. Avgiften återfås om protesten går igenom. Protesten ska inlämnas till tävlingsjuryn inom 24 timmar efter händelse som föranleder protest. Protest ska behandlas skyndsamt. Protestansökan ska göras på särskild blankett (länk till blankett).

Doping, alkohol och droger

Vid arrangemang anslutna till SAIF tillämpas idrottens dopingreglemente. Det ankommer på varje utövare att själv hålla sig förvissad om innehållet i vid varje tillfälle gällande dopingregler.

En dopingförseelse som upptäcks vid kontroll i samband med tävling eller evenemang medför att individuella resultat som uppnåtts i den aktuella tävlingen eller evenemanget automatiskt blir ogiltiga. Om fler än en utövare i ett lag i en lagidrott befinns skyldig till dopingförseelse vid tävling eller evenemang, kan laget bli diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd.

Det accepteras inte att alkoholhaltiga drycker och droger konsumeras i anslutning till pågående studentidrottstävling. Om en deltagare är påverkad av alkohol eller andra droger i samband med tävling kommer arrangören alternativt domaren att avvisa vederbörande från tävlingsområdet. Om en åskådare konsumerar alkohol i anslutning till pågående tävling ombeds vederbörande antingen att lämna arenan eller att avsluta sin konsumtion.

Vadhållning eller spel på tävling

Aktiv, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en tävling eller ett delmoment under en tävling, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad slag det än må vara. Inte heller får personen ingå vadhållning enligt ovan som rör tävling som medlemmar i dennes klubb, inom samma idrott, är delaktig i. Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning. Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta SAIF om detta. Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av Tävlingskommittén komma att förbjudas tillträde till idrottsevenemang under viss tid.

Diskvalifikation

Lag eller deltagare som bryter mot tävlingsbestämmelser kan diskvalificeras. Vid diskvalifikation under gruppspel ska laget eller deltagarens samtliga resultat upphävas. Vid diskvalifikation under slutspel i form av utslagningsmatcher ska laget eller deltagaren diskvalificeras i den senast spelade matchen och motståndaren tilldelas segern. Diskvalificeras laget eller deltagaren först efter turneringens avslutande ska laget eller deltagaren strykas ur resultatlistan. Beslut tas av tävlingsjuryn.

Bestraffningsärenden grova företeelser

Bestraffningsärenden handläggs i enlighet med RF:s stadgar. Om förening, Idrotts-AB eller deras företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende, kan vederbörande bestraffas med tillrättavisning, böter eller avstängning. SAIF:s styrelse är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt att utse speciellt organ som utför denna uppgift.

Uppdaterad: 01 FEB 2019 21:47 Skribent: Daniel Engelsons
Epost: Adressen Gömd

Följ oss på Facebook för att snabbt få uppdateringar under helgen! 

 

 

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link

Samarbeten